بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث

آنچه بهتر است بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث بدانید

برای بیمه نامه اتومبیل کلا دو نوع بیمه نامه داریم  بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه که در اینجا به چگونگی بیمه نامه شخص ثالث که طبق قانون یک بیمه نامه اجباری است میپردازیم.
یعنی هر نوع وسیله نقلیه  دارای موتور ، میباست طبق قانون  بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد  تا هنگام بروز حادثه و تصادف در صورت مقصر شناخته شدن ، راننده بتواند خسارت دیگران (اشخاص ثالث ) از طریق بیمه (حوادثی که تحت پوشش بیمه ) است جبران کند.
بیمه گر : شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن شرکت خریداری میکنید.
بیمه گذار : فردی که بیمه نامه را از شرکت بیمه خریداری  و خودرو خود را بیمه میکند.
وسیله نقلیه : خودرو ای که برای آن بیمه نامه خریداری میکنید.
تعهدات بیمه شخص ثالث :  تعهدات در بیمه نامه شخص ثالث از سه بخش تشکیل شده (تعهد مالی بیمه شخص ثالث ، تعهد بدنی بیمه شخص ثالث ، تعهد بدنی بیمه حوادث راننده)  که در قسمت های بعد به آنها میپردازیم.

تعهد مالی بیمه شخص ثالث :  با توجه به ماده یک بیمه شخص ثالث  ، خسارت مالی شامل کلیه زیان‌های مالی است که به سبب حوادثی که تحت پوشش بیمه باشند و به اموال اشخاص ثالث وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد. میزان تعهدات مالی بر اساس  ۲.۵ درصد دیه ماه حرام در هر سال محاسبه می‌شود. البته این مبلغ حداقل تعهد مالی است که هر خودرو در بیمه ثالث می‌تواند داشته باشد به طور مثال در سال 1399 حداقل این مبلغ در بیمه شخص ثالث 110.000.000 ریال است و بیمه گذار (فردی که بیمه نامه را خریداری میکند) میتواند درخواست مبالغ بالاتر را برای قسمت تعهد مالی بیمه نامه خود بدهد.

تعهد بدنی بیمه شخص ثالث: تعهد بدنی (دیه)  که به سبب حوادثی که تحت پوشش بیمه باشند و به اشخاص ثالث وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و  ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده  (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. درسال 1399 تعهد بدنی (دیه) درج شده در بیمه نامه ثالث  4.400.000.000 ریال بر اساس ماه حرام است .

تعهد بدنی بیمه حوادث راننده :  بیمه حوادث راننده بخشی است که به بیمه شخص ثالث اضافه گردیده به طوری اگر اسم  بیمه نامه خود را نگاه کنید نوشته شده _ بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده _  اهمیت بیمه حوادث راننده زمانی است که راننده در حوادث رانندگی مقصر شناخته شود و راننده مقصر حادثه دچار صدمه جسمی شود و در این جا است که میتواند با توجه به تعهد حوادث راننده از بیمه حوادث راننده استفاده کند .  در سال 1399 تعهد حوادث راننده مندرج در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مبلغ 3.300.000.000 ریال است.(این مبلغ برا اساس ماه های عادی در هر سال است)